Varstvo osebnih podatkov
Obrazci status športnika, kulturnika
Vloga za subvencioniranje šole v naravi
Katalog zbirk osebnih podatkov
Vloga za izdajo nadomestne listine
Katalog informacij javnega značaja
Pravilnik o sistemizaciji
Samoevalvacijsko poročilo
Program dela, finančni in kadrovski načrt
Poslovnik o delu sveta staršev
Poslovnik o delu sveta zavoda
Poslovnik šolske kuhinje
Pravila OŠ Žirovnica
Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov