OBVESTILO O POJAVU UŠI

Spoštovani starši!

Obveščamo Vas, da so se v šoli ponovno pojavile uši.

Prosimo vas, da to obvestilo vzamete resno in  v  primeru, da opazite uši pri svojem otroku, ukrepate po priloženih navodilih. Le s skupnim sodelovanjem in hitrimi, pravimi ukrepi bomo uši lahko uspešno odpravili. Več o odkrivanju in odstranjevanju uši lahko preberete v spodnjih prilogah oziroma na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Prilogi: Kako_odkrijemo_uši?  in Kako_odstranimo_uši?

Lep pozdrav,

Andrejka Kramar,

pomočnica ravnateljice

Šole v naravi in tabori

Šola v naravi je obogatitev učnih načrtov, saj proces učenja poteka zunaj – v naravi. Program vključuje tematike okoljske vzgoje, preživetja v naravi in taborjenja, omogoča doživljajsko učenje in rekreacijo na prostem. Cilji in vsebine so vezani na učne načrte predmetov: slovenski jezik, družboslovje, matematika, znanost, naravoslovje, umetnost, šport … Izpostavljenost različnim fizičnim dejavnostim in dogodkom omogoča razvijanje samospoštovanja in številnih sposobnosti. Šola v naravi je posebna oblika in metoda dela, pomeni sodelovanje med učenci in učitelji v okolju, ki nima omejitev, kot jih čutimo v učilnicah. Večino šol v naravi bomo izvajali v Centrih šolskih in obšolskih dejavnosti.

Učenci, ki se ne bodo udeležili šole v naravi, bodo združeni v eno skupino in bodo imeli pouk po prilagojenem urniku ali pa se bodo priključili nižjemu razredu.

Podrobnejše informacije o domovih in programih Centra šolskih in obšolskih dejavnosti lahko dobite na spletni strani: www.csod.si.

Razredni, predmetni in popravni izpiti

Učenci, ki so bili ob koncu šolskega leta zaradi bolezni ali drugih utemeljenih vzrokov neocenjeni, lahko opravljajo razredne oziroma predmetne izpite v junijskem in avgustovskem roku.

Učenci 7., 8. in 9. razreda, ki so bili ob koncu šolskega leta negativno ocenjeni, lahko opravljajo popravne izpite v junijskem in avgustovskem roku.

Učenci 7. in 8. razreda smejo imeti največ dva popravna izpita, učenci 9. razreda pa lahko opravljajo popravni izpit iz več predmetov.

IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE
16.–29. junij 2016
1. rok učenci 9. razreda
27. junij–8. julij 2016
1. rok učenci od 1. do 8. razreda
18.–31. avgust 2016
2. rok učenci od 1. do 9. razreda

 

Nacionalno preverjanje znanja – NPZ

Sprememba Zakona o osnovni šoli od šolskega leta 2013/14 dalje uvaja obvezno nacionalno preverjanje znanja tudi v šestem razredu. Nacionalno preverjanje znanja ob koncu drugega obdobja učenci 6. razredov opravljajo iz slovenščine, matematike in prvega tujega jezika.

Obvezno nacionalno preverjanje znanja vsi učenci 9. in 6. razreda opravljajo v maju. Naknadnega roka za opravljanje nacionalnega preverjanja ni več.

Za učence 9. razreda poteka preverjanje iz slovenščine in matematike, tretji predmet pa v mesecu septembru določi minister za vsako šolo posebej.

Šola bo učence 6. in 9. razreda o dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja obvestila s posebnim obvestilom.

Termini:

MESEC
DATUM
AKTIVNOST
 

september

 

torek,

1. 9. 2015

Objava tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z nacionalnim preverjanjem znanja.
 

maj

sreda,

4. 5. 2016

NPZ iz matematike za 6. in 9. razred

petek,

6. 5. 2016

NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred

torek,

10. 5. 2016

NPZ iz fizike za 9. razred

NPZ iz tujega jezika za 6. razred

Učenci 9. razreda bodo s svojimi dosežki na nacionalnem preverjanju znanja seznanjeni v torek 31. maja 2016, učenci 6. razreda pa v torek, 7. junija 2016.

Pogovorne ure, roditeljski sestanki, predavanja

Razgovorom med starši in učitelji o učenčevih uspehih, pričakovanjih in vedenju v šoli namenjamo pogovorne ure. Skupne popoldanske pogovorne ure so praviloma vsak tretji torek v mesecu od 17. ure dalje. Na pogovor z učitelji lahko starši pridejo tudi v času dopoldanskih pogovornih ur. Dopoldanski termini bodo na začetku meseca septembra objavljeni na oglasnem mestu in na spletni strani šole.

Roditeljske sestanke bodo pripravljali razredniki in strokovni sodelavci, najmanj dva v vsakem oddelku. Na teh srečanjih se boste podrobneje seznanili z dogajanji v oddelku vašega otroka in z delom v šoli. Obravnavali boste tudi strokovne teme, značilne za starostno stopnjo vašega otroka.

V šolskem letu 2015/16 bomo v sredo, 9. septembra 2015, organizirali izobraževanje za starše. Predavanje z naslovom Ohranjanje zdravja z gibanjem in doseganje boljših učnih rezultatov bo imela Barbara Konda, vodja projekta FIT Slovenija.

Pogovorne ure za učenke in učence so namenjene vsem otrokom in mladostnikom, ki imajo kakršnekoli težave. S pedagoškimi delavci se o svojih problemih in stiskah lahko pogovorijo na štiri oči. Pogovorne ure z otroki razvijajo zaupanje, medsebojno spoštovanje in sodelovanje.

Predvideni termini za popoldanske pogovorne ure v šolskem letu 2015/16

  • 22. september 15. december                    15. marec
  • 20. oktober 19. januar                               19. april
  • 17. november 9. februar                            17. maj

Datumi se, glede na dejavnosti v šoli, lahko tudi spremenijo. Vsaka taka sprememba bo objavljena na šolski spletni strani.

Priloga: DOPOLDANSKE_POGOVORNE_URE_2017_18

 

Preventivni programi

Današnji otroci so neprostovoljno žrtve stresa, ki je posledica hitrih, begajočih družbenih sprememb in nenehno naraščajočih pričakovanj. Otrokom in staršem bi radi pomagali do pravih odločitev v kritičnih trenutkih. Učenke in učenci se v posameznih razvojnih obdobjih srečujejo z različnimi problemi, ki jih ob strokovni podpori laže rešujejo.

V skladu s Splošnim dogovorom ZZZS, Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) ter ministrstev za zdravstvo in izobraževanje se je program zdravstvene vzgoje v šoli razširil v vse razrede osnovne šole. Vsebine sovpadajo s programom Vzgoje za zdravje (NIJZ) in učnim načrtom osnovnih šol (spoznavanje okolja, naravoslovje, biologija). Program bo izvajala gospa Ksenija Noč, dipl. med. sestra.

Razred Tema
1. razred Moji prvi koraki do zdravja
2. razred Človeško telo, osebna higiena
3. razred Zdrava prehrana, gibanje za zdravje
4. razred Preprečevanje poškodb, prva pomoč
5. razred Bolezni današnjega časa
6. razred Odraščanje
7. razred Pozitivna samopodoba
8. razred Zdrav način življenja, temeljni postopki oživljanja
9. razred Vzgoja za zdravo spolnost

Vključeni smo tudi v slovensko mrežo Zdravih šol.

Promocija zdravja je proces, zato ime »zdrava šola« ne označuje stanja, ampak željo in napor spreminjati sebe in okolje v korist zdravja. V naši šoli skrbimo za pravilno prehrano in pogosto telesno vadbo.

Trudimo se, da bi med učenkami in učenci vzpostavili pristne medosebne odnose, ki temeljijo na spoštovanju, strpnosti, pozitivni naravnanosti, sočutju in sodelovanju. Učenci skozi učni proces pridobivajo znanje, urijo se v komunikaciji, razvijajo miselne, učne, socialne in raziskovalne spretnosti.

Zdravstveno stanje in odsotnost učenca

Starši seznanijo razrednika z boleznimi, ki zahtevajo posebno pozornost (alergije, astma, epilepsija, sladkorna bolezen …). Starši morajo ob vsakem izostanku učenca šoli sporočiti vzrok odsotnosti. Odsotnost opravičijo osebno ali v pisni obliki. Osebna ali pisna opravičila je potrebno posredovati razredniku najkasneje v petih dneh po otrokovem prihodu v šolo. Če starši vzroka izostanka ne sporočijo v petih delovnih dneh od prvega dne izostanka dalje, jih šola obvesti o izostanku učenca in pozove, da izostanek pojasnijo.

Kadar otrok zaradi bolezni ali drugih vzrokov ne sme telovaditi, morajo starši zdravniško potrdilo posredovati razredničarki ali učitelju športa na začetku šolskega leta oziroma takoj ob pojavu njegovih težav.

Učenec lahko izostane od pouka, ne da bi starši sporočili vzrok izostanka, če njegov izostanek vnaprej napovejo, vendar ne več kot pet dni v šolskem letu. Ravnateljica lahko na željo staršev iz opravičljivih razlogov dovoli učencu daljši izostanek od pouka.

OBVESTILO O POJAVU UŠI

Spoštovani starši!

Obveščamo Vas, da so se v šoli ponovno pojavile uši.

Prosimo vas, da to obvestilo vzamete resno in  v  primeru, da opazite uši pri svojem otroku, ukrepate po priloženih navodilih. Le s skupnim sodelovanjem in hitrimi, pravimi ukrepi bomo uši lahko uspešno odpravili. Več o odkrivanju in odstranjevanju uši lahko preberete v spodnjih prilogah oziroma na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Prilogi: Kako_odkrijemo_uši?  in Kako_odstranimo_uši?

Lep pozdrav,

Andrejka Kramar,

pomočnica ravnateljice

Šole v naravi in tabori

Šola v naravi je obogatitev učnih načrtov, saj proces učenja poteka zunaj – v naravi. Program vključuje tematike okoljske vzgoje, preživetja v naravi in taborjenja, omogoča doživljajsko učenje in rekreacijo na prostem. Cilji in vsebine so vezani na učne načrte predmetov: slovenski jezik, družboslovje, matematika, znanost, naravoslovje, umetnost, šport … Izpostavljenost različnim fizičnim dejavnostim in dogodkom omogoča razvijanje samospoštovanja in številnih sposobnosti. Šola v naravi je posebna oblika in metoda dela, pomeni sodelovanje med učenci in učitelji v okolju, ki nima omejitev, kot jih čutimo v učilnicah. Večino šol v naravi bomo izvajali v Centrih šolskih in obšolskih dejavnosti.

Učenci, ki se ne bodo udeležili šole v naravi, bodo združeni v eno skupino in bodo imeli pouk po prilagojenem urniku ali pa se bodo priključili nižjemu razredu.

Podrobnejše informacije o domovih in programih Centra šolskih in obšolskih dejavnosti lahko dobite na spletni strani: www.csod.si.

Razredni, predmetni in popravni izpiti

Učenci, ki so bili ob koncu šolskega leta zaradi bolezni ali drugih utemeljenih vzrokov neocenjeni, lahko opravljajo razredne oziroma predmetne izpite v junijskem in avgustovskem roku.

Učenci 7., 8. in 9. razreda, ki so bili ob koncu šolskega leta negativno ocenjeni, lahko opravljajo popravne izpite v junijskem in avgustovskem roku.

Učenci 7. in 8. razreda smejo imeti največ dva popravna izpita, učenci 9. razreda pa lahko opravljajo popravni izpit iz več predmetov.

IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE
16.–29. junij 2016
1. rok učenci 9. razreda
27. junij–8. julij 2016
1. rok učenci od 1. do 8. razreda
18.–31. avgust 2016
2. rok učenci od 1. do 9. razreda

 

Nacionalno preverjanje znanja – NPZ

Sprememba Zakona o osnovni šoli od šolskega leta 2013/14 dalje uvaja obvezno nacionalno preverjanje znanja tudi v šestem razredu. Nacionalno preverjanje znanja ob koncu drugega obdobja učenci 6. razredov opravljajo iz slovenščine, matematike in prvega tujega jezika.

Obvezno nacionalno preverjanje znanja vsi učenci 9. in 6. razreda opravljajo v maju. Naknadnega roka za opravljanje nacionalnega preverjanja ni več.

Za učence 9. razreda poteka preverjanje iz slovenščine in matematike, tretji predmet pa v mesecu septembru določi minister za vsako šolo posebej.

Šola bo učence 6. in 9. razreda o dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja obvestila s posebnim obvestilom.

Termini:

MESEC
DATUM
AKTIVNOST
 

september

 

torek,

1. 9. 2015

Objava tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z nacionalnim preverjanjem znanja.
 

maj

sreda,

4. 5. 2016

NPZ iz matematike za 6. in 9. razred

petek,

6. 5. 2016

NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred

torek,

10. 5. 2016

NPZ iz fizike za 9. razred

NPZ iz tujega jezika za 6. razred

Učenci 9. razreda bodo s svojimi dosežki na nacionalnem preverjanju znanja seznanjeni v torek 31. maja 2016, učenci 6. razreda pa v torek, 7. junija 2016.

Pogovorne ure, roditeljski sestanki, predavanja

Razgovorom med starši in učitelji o učenčevih uspehih, pričakovanjih in vedenju v šoli namenjamo pogovorne ure. Skupne popoldanske pogovorne ure so praviloma vsak tretji torek v mesecu od 17. ure dalje. Na pogovor z učitelji lahko starši pridejo tudi v času dopoldanskih pogovornih ur. Dopoldanski termini bodo na začetku meseca septembra objavljeni na oglasnem mestu in na spletni strani šole.

Roditeljske sestanke bodo pripravljali razredniki in strokovni sodelavci, najmanj dva v vsakem oddelku. Na teh srečanjih se boste podrobneje seznanili z dogajanji v oddelku vašega otroka in z delom v šoli. Obravnavali boste tudi strokovne teme, značilne za starostno stopnjo vašega otroka.

V šolskem letu 2015/16 bomo v sredo, 9. septembra 2015, organizirali izobraževanje za starše. Predavanje z naslovom Ohranjanje zdravja z gibanjem in doseganje boljših učnih rezultatov bo imela Barbara Konda, vodja projekta FIT Slovenija.

Pogovorne ure za učenke in učence so namenjene vsem otrokom in mladostnikom, ki imajo kakršnekoli težave. S pedagoškimi delavci se o svojih problemih in stiskah lahko pogovorijo na štiri oči. Pogovorne ure z otroki razvijajo zaupanje, medsebojno spoštovanje in sodelovanje.

Predvideni termini za popoldanske pogovorne ure v šolskem letu 2015/16

  • 22. september 15. december                    15. marec
  • 20. oktober 19. januar                               19. april
  • 17. november 9. februar                            17. maj

Datumi se, glede na dejavnosti v šoli, lahko tudi spremenijo. Vsaka taka sprememba bo objavljena na šolski spletni strani.

Priloga: DOPOLDANSKE_POGOVORNE_URE_2017_18

 

Preventivni programi

Današnji otroci so neprostovoljno žrtve stresa, ki je posledica hitrih, begajočih družbenih sprememb in nenehno naraščajočih pričakovanj. Otrokom in staršem bi radi pomagali do pravih odločitev v kritičnih trenutkih. Učenke in učenci se v posameznih razvojnih obdobjih srečujejo z različnimi problemi, ki jih ob strokovni podpori laže rešujejo.

V skladu s Splošnim dogovorom ZZZS, Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) ter ministrstev za zdravstvo in izobraževanje se je program zdravstvene vzgoje v šoli razširil v vse razrede osnovne šole. Vsebine sovpadajo s programom Vzgoje za zdravje (NIJZ) in učnim načrtom osnovnih šol (spoznavanje okolja, naravoslovje, biologija). Program bo izvajala gospa Ksenija Noč, dipl. med. sestra.

Razred Tema
1. razred Moji prvi koraki do zdravja
2. razred Človeško telo, osebna higiena
3. razred Zdrava prehrana, gibanje za zdravje
4. razred Preprečevanje poškodb, prva pomoč
5. razred Bolezni današnjega časa
6. razred Odraščanje
7. razred Pozitivna samopodoba
8. razred Zdrav način življenja, temeljni postopki oživljanja
9. razred Vzgoja za zdravo spolnost

Vključeni smo tudi v slovensko mrežo Zdravih šol.

Promocija zdravja je proces, zato ime »zdrava šola« ne označuje stanja, ampak željo in napor spreminjati sebe in okolje v korist zdravja. V naši šoli skrbimo za pravilno prehrano in pogosto telesno vadbo.

Trudimo se, da bi med učenkami in učenci vzpostavili pristne medosebne odnose, ki temeljijo na spoštovanju, strpnosti, pozitivni naravnanosti, sočutju in sodelovanju. Učenci skozi učni proces pridobivajo znanje, urijo se v komunikaciji, razvijajo miselne, učne, socialne in raziskovalne spretnosti.

Zdravstveno stanje in odsotnost učenca

Starši seznanijo razrednika z boleznimi, ki zahtevajo posebno pozornost (alergije, astma, epilepsija, sladkorna bolezen …). Starši morajo ob vsakem izostanku učenca šoli sporočiti vzrok odsotnosti. Odsotnost opravičijo osebno ali v pisni obliki. Osebna ali pisna opravičila je potrebno posredovati razredniku najkasneje v petih dneh po otrokovem prihodu v šolo. Če starši vzroka izostanka ne sporočijo v petih delovnih dneh od prvega dne izostanka dalje, jih šola obvesti o izostanku učenca in pozove, da izostanek pojasnijo.

Kadar otrok zaradi bolezni ali drugih vzrokov ne sme telovaditi, morajo starši zdravniško potrdilo posredovati razredničarki ali učitelju športa na začetku šolskega leta oziroma takoj ob pojavu njegovih težav.

Učenec lahko izostane od pouka, ne da bi starši sporočili vzrok izostanka, če njegov izostanek vnaprej napovejo, vendar ne več kot pet dni v šolskem letu. Ravnateljica lahko na željo staršev iz opravičljivih razlogov dovoli učencu daljši izostanek od pouka.

Koledar dogodkov

maj 2021
PTSČPSN
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
« Apr   Jun »

nadomescanja

Dostopnost