Nadarjeni učenci

Nadarjeni učenci so učenci, ki izkazujejo visoko nadpov­prečne sposobnosti mišljenja ali izjemne dosežke na posameznih učnih področjih, v umetnosti ali športu. Šola tem učencem zagotavlja ustrezne pogoje za vzgojo in izobraževanje tako, da jim prilagodi vsebine, metode in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dodatni pouk, druge oblike individualne in skupin­ske pomoči ter druge oblike dela.